linkdin
אוקטובר 6, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח רשות שדות התעופה שבחרו באברא להטמעת מערכת ERP מבית SAP

מטרת הפרויקט:

ברשות שדות התעופה מאות מערכות מחשוב Back-Office שנכתבו ועובדות בטכנולוגיה שונות, אשר הוחלט להחליף חלק ניכר מהן במערכת ERP מודרניות מסוג SAP.

הפרויקט התמקד בשלל הפעילויות להכנת מסמכי המכרז ומסמכי הדרישות (RFP), לליווי תהליך פרסום המכרז ולבחירת חברת יישום להקמת מערכת SAP ERP לכ- 1,500 משתמשים.

תהליך העבודה:

מיפוי מערכות קיימות (שיוחלפו ו/או יתממשקו ל SAP).

ניתוח אבחון ואפיון תהליכי עבודה עיקריים ברשות.

הגדרת הדרישות המסחריות.

הגדרת תכולת השירותים.

הגדרת תנאי סף.

הגדרת דרישות לצוות הפרויקט ודרישות מקצועיות ודרישות סף לכל בעלי התפקידים המובילים.

הגדרת מתודולוגיית ביצוע הפרויקט.

הגדרת דרישות לתהליכי ההדרכה, ההטמעה והליווי אחרי עלייה לאוויר.

הגדרת שלבי ביצוע הפרויקט.

הערך ללקוח:

במסגרת הפרויקט תוכננו היקפי המשרות המינימאליים עפ"י בעלי מקצועות מובילים לכל גל. פותח מודל מורחב וגמיש לביצוע תכנון אומדן כספי לעלות הפרויקט . הצגת הפתרונות ובדיקות המענים על המכרז עפ"י הקריטריונים שנקבעו בוצעו במועד ונקבע ניקוד לכל חברה שהגישה מענה.

בחירת חברת היישום בוצעה עפ"י מסמכי המכרז במועד. הפרויקט הסתיים בשלמותו כפי שנקבע.