linkdin
אוקטובר 20, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח משרד התחבורה עם פתרון אסטרטגיה דיגיטאלית

תוכנית אסטרטגית לאגף מערכות מידע בהתייחסות לארכיטקטורת פתרון לטווח המיידי, הקצר והארוך. איתור כלים ודרכי פעולה שיביאו לקידום אגף מערכות מידע במשרד, תוך גיבוש מבנה ארגוני נדרש ותהליכי בקרה.

על הלקוח-

משרד התחבורה הוא בין משרדי הממשלה הגדולים והייחוד שלו הוא מתאפיין ב-

 • נתונים – המשרד מחזיק בסיס נתונים אשר חייב להיות זמין לציבור הרחב. גופים רבים ומגוונים מחפשים נתונים שהמשרד מספק ופעילויות רבות במשק נשענות על נתונים אלו. המשתמשים הם, בין היתר, בנקים, חברות ביטוח, בתי משפט, מועצות ועיריות, קוני רכבים, חברות ביטוח, נהגים ורוכשי כלי רכב.
 • מבנה ארגוני –  מעבר למשרד עצמו, נכללים במכרז גופים שונים שמפתחים מערכות בצורה עצמאית. בין הגופים האלו נמנים הרשות לתחבורה ציבורית, הרשות לתחבורה אווירית, השירות המטאורולוגי ועוד. במקביל המשרד מפקח על גופים שונים כמו רשות שדות התעופה, רשות הנמלים ועוד.

מטרת הפרויקט-

הכנת תוכנית אסטרטגית לאגף מערכות מידע בהתייחסות לארכיטקטורת פתרון לטווח המיידי, הקצר והארוך., איתור כלים ודרכי פעולה שיביאו לקידום אגף מערכות מידע במשרד,  תוך גיבוש מבנה ארגוני נדרש, תהליכי בקרה.

התהליך שבוצע-

העבודה התבצעה על ידי צוות מחברת ענאגל, שכלל מנהל תיק לקוח, מומחית לניתוח מערכות ויועצת ארגונית מומחית לביצוע שינוי. בנוסף השתתפו מומחים שונים של החברה לפי הצורך.

ראש אגף בכיר לתקשוב הנכנס של המשרד ליווה את העבודה באופן רצוף ושוטף מרגע תחילת העבודה.

ועדת ההגוי לפרויקט בראשות הסמנכ"ל הבכיר לתכנון כלכלי, כללה את אנשי המטה של האגף לתכנון כלכלי ואת המנמ"ר .

הועדה התכנסה בתדירות משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט וליוותה באופן רציף את עבודת הצוות, לרבות מעבר על הממצאים, דיון בתובנות ובמסקנות, העלאת שאלות, מתן הערות ולבסוף אישור המסקנות.

במסגרת העבודה עברנו על העבודות הקודמות שנעשו בנושא ועל מסמכים פנימיים רבים של הביקורת הפנימית, אגף מערכות מידע, משאבי אנוש ואחרים.

הדוח המסכם כלל, בין היתר, המלצות, יעדים לביצוע ולו"ז ביחס לנושאים הר"מ:

 1. משאבי אנוש
  • א. מבנה ארגוני
  • ב. סמכויות ואחריות
  • ג. ניהול שוטף
  • ד. מתודולוגיה
  • ה. שימור ידע
 2. לוגיסטיקה ובקרה
  • א. רכש
  • ב. תקציב
  • ג. שרות
  • ד. בקרה
 3. טכנולוגיה
  • א. כלי פיתוח
  • ב. הנגשה
  • ג. ריבוי מערכות ומאגרי מידע
  • ד. אבטחת מידע וסייבר.

הערך ללקוח-

הדוח והמלצות הפעולה  הוגשו  ואושרו על ידי הנהלת המשרד וועדת התקשוב הממשלתית וישמשו ככלי לקידום אגף מערכות מידע במשרד התחבורה.