linkdin
אוקטובר 20, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח משרד הרווחה עם פתרון אסטרטגיה דיגיטלית

אפיון תקן של מערכת מידע ERP התומכת בתהליכי העבודה במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות והממשקים עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

מטרות הפרויקט:

משרד הרווחה והשירותים החברתיים עובד באופן שוטף מול הרשויות המקומיות בכלל ומחלקות הרווחה והשירותים החברתיים בפרט. במשרד נוצר הצורך בתקנון תהליכי העבודה במערכות הממוחשבות כדי לחלוק ולמנף את המידע ולשפר את תהליכי העבודה הרוחביים והשירות ללקוח תוך שמירת הרצף הטיפולי.

"הפרויקט בוצע במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וכן מול 35 רשויות מקומיות ברחבי הארץ"

תהליך העבודה:

במסגרת תקן אמי"ר (אפיון מערכות ייחודיות רווחה)- בוצע  אפיון תקן של מערכת מידע התומכת בתהליכי העבודה במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות והממשקים עם המשרד,

הוכן מסמך נהלים ומתודולוגיה בין המשרד למחלקות ברשויות. כמו כן הוצגו כלים לבחינת המערכות השונות הקיימות ומידת התאמתן לצרכים.

להטמעה הוגדר "תקן דינמי" באופן שכל "שינוי/עדכון נדרש" מועלה בפנייה לוועדת מחשוב הכוללת את נציגי המשרד ונציגי השלטון המקומי.

הערך ללקוח:

כיום, בכ-80% מהמחלקות ברשויות, בוצעה התאמה לתקן לאחר ובהתאם לתהליכי העבודה שהוגדרו בשלב א'.

היום אברא מבצעת הגדרת תהליכים נוספים במחלקות לשימוש עובדים לנושאים ייעודיים ותהליכי העברת המידע למשרד, בדרך להקמת להקים בסיס מידע מאוחד.