linkdin
אוקטובר 20, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח משרד הבריאות עם פתרון אסטרטגיה דיגיטאלית

מטרות הפרויקט-

ניהול תהליך מיפוי אחיד של הטרמינולוגיות הקליניות בשימוש ארגוני הבריאות במסגרת פרויקט "איתן"- המאפשר יצירת רשומה קלינית אחידה לשימוש אתרי הבריאות בעזרת קישור לטרמינולוגיה אחידה.

התהליך שבוצע-

תהליך מיפוי הנתונים לטרמינולוגיה אחידה, מבוצע על ידי צוות של מומחים קליניים לתחומים הרפואיים ובעזרת כלי מיפוי שסופקו על ידי משרד הבריאות.

הפרויקט נעשה בהובלת משרד הבריאות ובשיתוף מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

במסגרת זו בוצע מיפוי של מונחים קליניים שנרשמו בתיקים הרפואיים  (ללא מידע מזהה) לתחומים של אבחנות, פעולות, תרופות ובדיקות מעבדה (בתחומי כימיה והמטולוגיה).

הערך ללקוח-

בשלב הראשון הסתיים והושלם המיפוי לנתוני ההיסטוריה שהתקבלו כאשר השלב הבא ממשיך להתנהל גם כיום וכולל תהליך אישורי המיפוי מול האתרים ומבוצע מיפוי של נתונים שוטפים.