linkdin
אוקטובר 20, 2022
סיפור הצלחה אצל הלקוח ג'וינט ישראל עם פתרון אסטרטגיה דיגיטאלית

 

מטרות הפרויקט-

הגדרת דרישות מערכת מידע ל"תכנית יתד" שהינה תכנית לאומית בהובלת ג'וינט אשלים ומשרד העבודה והרווחה אשר מתמקדת בקידום צעירים הסובלים ממחסור או מצוקה מתמשכים.

תכנית יתד הוגדרה בהחלטת ממשלה 2014 כתוכנית לאומית לפיתוח ולביסוס מערך בין-משרדי ובין-מגזרי של שירותים ותשתיות תומכות, הפועלים בשיתוף פעולה להשגת איכות חיים מיטבית עבור צעירים במצבי סיכון.

התכנית מתמקדת בקידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים-

  1. השכלה, תעסוקה ומיומנויות
  2. קיום פיזי, בריאות ומוגנות
  3. רווחה ובריאות רגשית.
  4. השתייכות משפחתית וחברתית

 

התהליך שבוצע-

  1. ראיונות והגדרת דרישות מול הלקוח
  2. בניית מודל, גיבוש משותף של תפיסת העבודה
  3. הגדרת המדדים ואופן המדידה על סמך הנתונים
  4. כתיבת מסמכי המכרז ופרסומו
  5. ליווי תהליך בחירת ספק
  6. ליווי היישום

 

על הלקוח-

ג'וינט ישראל (חל"צ) הוא ארגון יהודי-אמריקאי הפועל למען אוכלוסיות מוחלשות המתקשות לתפקד או להשתלב מבחינה חברתית בישראל.

הג'וינט, בשותפות עם ממשלת ישראל, רשויות וארגונים נוספים, יוזם, מתכנן ומפתח תכניות ושירותים במטרה לחזק את מערך השירותים החברתיים בישראל.

בנוסף, פועל הג'וינט לקידום החברה האזרחית דרך התנדבות ופילנתרופיה.

 

הערך ללקוח-

הפרויקט הסתיים בהצלחה, וכעת נעשית הרחבה שלו לשימוש על ידי עמותות נוספות הנותנות שירותים לאוכלוסיית הצעירים בסיכון.