linkdin
אוקטובר 20, 2022

סיפור הצלחה אצל הלקוח אשכול גליל מזרחי עם פתרון אסטרטגיה דיגיטאלית

הכנת תוכנית אב דיגיטליות לרשויות האשכול ולאשכול עצמו, עבור קידום תחום הדיגיטל ברשויות האשכול והכוונה לרשות חכמה וקידום השירותים לתושב.

על הלקוח-

אשכול גליל מזרחי הוא תאגיד עירוני אזורי, שמטרתו לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות בגליל המזרחי. תחום האשכול נפרש על 2,000 קמ"ר ובתחומו ישנם כ- 180 אלף תושבים וחברות בו 18 רשויות, בהן 2 ערים, 12 מועצות מקומיות, ו- 4 מועצות אזוריות.

מטרות הפרויקט-

המטרה הייתה לייצר לרשויות האשכול תוכניות אב דיגיטליות ברמה הרשותית, שיעזרו לקדם את הרשות להיות רשות חכמה מוכוונת שירות לתושב, בניית תוכניות אסטרטגיות שיתוו לרשויות את תוכנית העבודה והכיוון הטכנולוגי וכן תוכנית עסקית המאפשרות לרשות לחזות ולתכנן את ההשקעות הכספיות.

מטרה נוספת לפרויקט הייתה לקבל תמונה רחבה של מצב הטרנספורמציה הדיגיטלית בכל אחת מרשויות האשכול, לטובת תכנון אסטרטגי אשכולי, תוך זיהוי צרכים רוחביים ונקודות תורפה של הרשויות בתחומי תשתיות המידע, מערכות המידע ופלטפורמות השירות לתושב.

התהליך שבוצע-

הפרויקט התנהל בצורה מדורגת, כאשר סדר הרשויות המשתתפות בפרויקט נקבע בהתאם ללוחות הזמנים של האשכול, ובהתאם לגודל הרשויות ולאופיין (מועצה אזורית, רשות מקומית קטנה, עירייה וכו').

צוות הפרויקט ביצע פגישות אישיות מול גורמי מפתח שהוגדרו על ידי הרשויות בתחומים הרלוונטיים לפרויקט, אסף מידע על תהליכים פנים ארגונים, תהליכי מידע, פערים בולטים והזדמנויות, וביצע ניתוח של המצב הקיים לאור מדדי הטרנספורמציה הדיגיטלית.

האספקטים שנבדקו לאורך תהליך המיפוי ברשויות:

  • מתודולוגיית ניהול תשתיות המחשוב
  • אחסון מידע, תשתיות שרתים וצורת גיבויים
  • מיפוי תחנות עבודה, כולל בדיקת סטטוס רישוי office ומערכות הפעלה
  • תרשימי תקשורת, תקשורת wi-fi ותשתיות כבילה
  • תשתיות אבטחת מידע
  • הגדרות מאגרי מידע אל מול חוקי הגנת הפרטיות
  • מיפוי מערכות המידע בשימוש הרשות (מערכות ליבה ותוכנות נוספות)
  • בדיקת אתרי האינטרנט הרשותיים בראי ממשל זמין
  • בחינת האפליקציות
  • בדיקת פעילות הרשויות ברשתות החברתיות

הערך ללקוח-

לאשכול ולרשויות באשכול תמונת מצב מעודכנת וארגז כלים פרקטי לקידום תחומים מרכזיים בנושא טרנספורמציה דיגיטלית ברשויות.

צוות הפרויקט ביצע פגישות אישיות מול גורמי מפתח שהוגדרו על ידי הרשויות בתחומים הרלוונטיים לפרויקט, אסף מידע על תהליכים פנים ארגונים, תהליכי מידע, פערים בולטים והזדמנויות, וביצע ניתוח של המצב הקיים לאור מדדי הטרנספורמציה הדיגיטלית.

לאחר גיבוש המידע לכדי מיפוי מלא של מצב קיים בכל רשות, נכתבה טיוטת תוכנית אב אסטרטגית לכל רשות, הועברה למנהלת הפרויקט באשכול ולגורמים ברשויות, והתבצעה הצגה של תוכנית האב האסטרטגית הרשותית מול ראש/ת הרשות.

בשלב זה קודמו כבר כ-12 תוכניות אב אסטרטגיות, כאשר אברא מלווה את האשכול כל העת בתמיכה וייעוץ.