linkdin

תקנון שימוש באתר – אברא טכנולוגיות מידע בע"מ

הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של חברת אברא טכנולוגיות מידע בע"מ, ח.פ. 51-251246-8, מרחוב רפפורט 3, כפר סבא ("אברא")   https://www.abra-it.com ("האתר") כפופים לתנאי השימוש המפורטים בפרק זה ("תנאי השימוש").

  1. הוראות כלליות

1.1 תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (כהגדרתה להלן), גם יחד, מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש שלך בו. לכן, לפני השימוש באתר עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או משתמש בכל דרך אחרת באתר או במידע הכלול בו ("המשתמש" או "אתה") מסכים, בעצם השימוש באתר, לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא כל הסתייגות או הגבלה. אם אינך מקבל את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אל תגלוש ו/או תשתמש באתר בכל דרך שהיא.

1.2 מטרת האתר הינה מסירת מידע כללי ושיווקי אודות אברא וחברות הבת שלה (יחד- "החברה"). כמו כן, האתר מאפשר למשתמש המעוניין בכך להגיש מועמדות למשרות שונות, כפי וככל שיפורסמו ע"י החברה מעת לעת. המידע הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או כל מוצר שהוא, ובפרט אינו מהווה "הצעה לציבור".

1.3 תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.4 ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנית ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה או תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. החברה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.

1.5 בתנאי שימוש זה "מחשב" – לרבות כל מתקן או אמצעי המאפשר גישה לתכנים באמצעות רשת האינטרנט, כגון: טלפון חכם ("סמארטפון"), מחשב לוח (tablet) וכד'.

1.6 תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

  1. התכנים באתר והמידע המוצג בו

2.1 כל התכנים מוצגים וזמינים 'כמות שהם' (as is) על כל הפגמים שבהם והחברה וכל גורם הקשור אליה אינם נותנים מצגים, התחייבויות ו/או תנאים אחרים בנוגע לאתר ו/או לתכנים, בין בעל פה ובין בכתב, במפורש או מכללא, ובין אם הם נובעים מחוק או בדרך אחרת על-פי דין, נוהל או נוהג, וזאת במידה המרבית המותרת על-פי דין, לרבות בגין כל מצג, התחייבות או תנאי שהשימוש באתר או בתכנים יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות, או בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אמינות, מהימנות או דיוק של התכנים, אי-הפרת קניין רוחני או כל הפרה אחרת. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר או בתכנים או להסתמכות עליהם. התכנים הם כלליים באופיים, הם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא ואין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת כל החלטה שהיא בכל תחום שהוא. כל הסתמכות על התכנים ו/או על ייעוץ שתקבל באמצעות האתר, תיעשה על אחריותך המלאה והבלעדית ואתה תישא במלוא האחריות לשימוש שתעשה באתר ו/או בתכנים ולתוצאותיו.

2.2 החברה עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. החברה לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב אי-דיוקים ו/או היעדר עדכון ו/או טעויות ו/או חוסרים ביחס למידע כאמור.

2.3 החברה רשאית לערוך שינויים או עדכונים בתכנים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יתכן שהתכנים לא יהיו עדכניים והחברה אינה מתחייבת לעדכנם בכלל או בתדירות כלשהי ואין להסתמך עליהם ככאלה.

2.4 החברה, מנהליה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, בעלי המניות, הספקים, הסוכנים, הנציגים, צדדים שלישיים אחרים ו/או יורשיהם של המנויים לעיל ו/או מי שיבוא במקומם (בסעיף זה: "החברה ומי מטעמה"): (א) פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבויות ואינם אחראים על כי כל חלק מהתכנים באתר, לרבות אך לא רק תכנים של צד שלישי, תוכנה, מוצרים, או כל חלק אחר המשמשים בקשר עם האתר או הכלול בו, יהיו שלמים, מדויקים, מעודכנים, במועד, מאובטחים, ללא הפרעה או שגיאות או שפגמים בהם יתוקנו או בגין כל החלטה שתקבל בהסתמך על כל הכלול או הנגיש באמצעות האתר. אתה תישא באחריות בלעדית לכל נזק ותביעות בקשר לאמור ותוכל להפסיק מידית את השימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים ובמוצרים המספקים באמצעות האתר; (ב) למרות כל האמור בכל מקום אחר שהוא, לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי צד ג' כלשהו בקשר עם האתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים המסופקים בקשר עם האתר, בגין נזקים מיוחדים, נלווים, עקיפים, תוצאתיים ו/או כלכליים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע בגין אובדן הכנסות, מסמכים, קבצים, רווח, מוניטין, נתונים ו/או זמן מחשב, שחזור תוכנות ו/או רכישת מוצרים או שירותים חלופיים, עלויות זמן השבתה ו/או תביעות צד ג' וכד', אף אם הובאה לידיעתם ​​אפשרות קיום נזקים כאלה. על אף האמור בכל מקום אחר, הפסקת שימוש באתר או בתכנים היא הסעד היחיד המוקנה לך.

2.5 אם ייקבע כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו היא בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו.

2.6 המידע הכלול באתר אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ולא נועד להחליף את הצורך בעיון בתשקיף החברה, בדוחותיה הכספיים וביתר הדיווחים הפורמליים של החברה.

2.7 ככל שקיימים פערים בין המידע הנכלל באתר לבין מידע הנכלל בדיווחים פורמליים שמפרסמת החברה מעת לעת באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך ("דיווחי החברה"), המידע הנכלל בדיווחי החברה גובר ורק הוא מחייב את החברה.

2.8 שרטוטים, תוכניות, מפרטים והדמיות הכלולות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד.

2.9 מובהר כי המידע באתר כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, הכולל, בין היתר, תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד, ולפיכך, תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה שיחולו שינויים מהותיים לרעה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזיות והערכות על מנת שישקפו אירועים שהתרחשו לאחר מועד פרסום המידע באתר.

  1. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המותגים, הפטנטים, סודות מסחריים, מדגמים, באתר וב"תוכן", היינו, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, תמונות, מפות, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול ו/או קשור באתר ובהפעלתו לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual) או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן סמל וצלמית (icon), המופיע ו/או משולב באתר ע"י החברה, והכל בין אם הם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בהם (לעיל ולהלן: "התוכן/נים"). למען הסר ספק, "תוכן" אינו כולל "מידע אישי", כהגדרתו במדיניות הפרטיות הניתנת לצפיה כאן (לעיל ולהלן: "מדיניות הפרטיות"). התכנים, בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו, הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. נאסר על המשתמש לעשות שימוש כלשהו לרבות להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת מראש של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע המופיע באתר ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל.

סמל החברה וכן, כל סימן רשום אחר של החברה, בין אם מצוין בצדם הסימון ובין אם לאו, הם סימני מסחר רשומים ולכן קניינה של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר, או מותגים קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.

  1. קישורים (Links)

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט שמופעלים על ידי צד שלישי ולא על ידי החברה ("אתרי צד שלישי"), מובהר כי לחברה אין כל קשר והיא אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם הקישורים לאתרי צד שלישי (לרבות על תקינותם) ו/או על פעילות אתרי צד שלישי ו/או תקינותם ו/או התכנים הכלולים בהם, ואין בהכללת קישורים אלו כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי אתרי צד שלישי או על המלצה עליהם, וכל שימוש או כניסה של המשתמש אליהם הינו באחריות המשתמש בלבד. כאשר אתה לוחץ על קישור כאמור – אתה יוצא מהאתר, וכפוף לתנאים ולכללים של אתר צד שלישי אליו אתה נכנס. לפיכך, מוצע שתקרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותו אתר, ככל שתבחר לעשות שימוש בקישורים.

  1. חובות המשתמש באתר ואחריות

בכפוף לעמידת המשתמש בתנאי השימוש, החברה מעניקה למשתמש רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, בלתי סחיר וניתן לביטול, לעשות שימוש באתר (לרבות בכל תוכן המצוי בו) לשימוש אישי ופרטי בלבד של המשתמש ולא לכל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, ולמטרות חוקיות בלבד. רישיון השימוש המוגבל באתר ובתכנים אינו מעביר למשתמש בעלות או זכויות אחרות כלשהן באתר ו/או בתכנים (לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן). המשתמש מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהיא. השימוש באתר הינו ללא תשלום.

המשתמש מסכים ומתחייב לעשות שימוש באתר בתום לב ובהתאם להוראות כל דין והנחיות החברה המפורטות להלן. המשתמש מסכים ומתחייב, בעצם הגלישה באתר, כי הוא יימנע מכל פגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר וכי יפעל או יימנע לפעול כדלקמן:

5.1 המשתמשים מתחייבים כי לא יגרמו לכל נזק לחברה ולאתר ובין היתר לא יבצעו ולא יסייעו לביצוע פעולות אשר עשויות לגרום לנזקים לחברה לרבות אך לא רק מתחייבים המשתמשים כי לא יבצעו את הפעולות הבאות

א. להשתמש באתר ו/ או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;

ב. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש;

ג. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם;

ד. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע;

ה. לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר;

ו. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;

ז. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;

ח. לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;

ט. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה;

י. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר;

יא. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם;

יב. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית.

5.2 מובהר כי המידע הכלול באתר הינו למטרת שימוש אישי ופרטי של המשתמש, והמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן וכן שלא לגרום לכל הפרה של זכויות היוצרים ו/או לכל שינוי ו/או סילוף של המידע.

5.3 אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, ככל שזו תינתן.

5.4 המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או לשנות ו/או להתערב באופן אחר בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם. כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר באופן שמהווה הפרת חוק כלשהו ו/או שמהווה זיוף ו/או מחיקת מידע.

5.5 המשתמש מסכים ומאשר כי הוא מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.

5.6 המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהפרה של תנאי השימוש.

5.7 המשתמש מסכים כי במקרה של שימוש באתר תוך הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת הוראות חוקיות ו/או בנסיבות מיוחדות לפי שיקול דעתה של החברה, החברה רשאית להגביל או לחסום את הגישה למידע (כולו או חלקו) בפני משתמש/ים,  באופן זמני או קבוע, בכפוף להוראות כל דין.

5.8 השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

5.9 המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית וכי לחברה ו/או לאורגנים שלה ו/או למי מטעמה לא תהא אחריות לנזק כלשהו ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע הכלול בו.

5.10 השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד והחברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה במידע הכלול באתר. בנוסף, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי עקב הגישה והשימוש באתר (לרבות בשל "וירוסים") ו/או עקב מניעת הגישה לאתר ו/או עקב הפרעות בגלישה באתר והסעד היחידי המוקנה למשתמש במקרים הנ"ל הוא יציאה מהאתר.

5.11 החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת ו/או כי האתר יפעל באופן רציף ללא תקלות ו/או הפרעות. כמו כן, החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת.

  1. הגנת הפרטיות

בעצם השימוש באתר ומסירת מידע (לרבות מידע אישי) באתר, הינך מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: (א) המידע האישי שתמסור באתר נכון, מדויק ושייך לך. ידוע לך כי מסירת מידע שגוי או כוזב ביודעין עשויה לעלות כדי עבירה פלילית; (ב) בעצם מסירת מידע אישי באתר, הינך מקנה בזאת לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לא בלעדית, לא מוגבלת בזמן, ללא תמורה או כל זכות לקבלת תמלוגים, ניתנת להעברה, לעשות שימוש במידע האישי כמפורט במדיניות הפרטיות.

  1. שונות

7.1 החברה רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל חלק מהאתר ולהוסיף לו, מעת לעת, על-ידי עדכון האתר, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה מחויבת לשמור את המידע והתוכן של האתר, בין אם מקורו הבחברה ובין אם מקורו במשתמשים או צדדים אחרים, והיא רשאית למחקו.

7.2 במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.

7.3 החברה רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

7.4 המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שיינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו.

7.5 הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

8. ‎צור קשר

באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השימוש באתר, בכתובת: contactus@abra-it.com