linkdin

אברא טכנולוגיות מידע בע"מ

קוד אתי

 1. מבוא

אברא טכנולוגיות מידע בע״מ וחברות הבת שלה (יחד: "החברה"), הנה חברת שירותי טכנולוגיות מידע מובילה בישראל. החברה מעסיקה עובדים ויועצים המספקים שירותים ללקוחות מגוונים בישראל ובחו"ל.

החברה דוגלת במצוינות עסקית לצד מצויינות ערכית במסגרת עבודתה מול כל אחד מהגורמים הבאים איתה במגע, ולפיכך אימצה החברה מערכת עקרונות, ערכים וסטנדרטים להתנהגות האתית של החברה, אליה יהיו כפופים כל נושאי המשרה ועובדי החברה. מערכת כללי התנהגות זו (קוד אתי), מבוססת על ערכים והתנהגות נאותה המקדמים אנושיות, מקצועיות, סקרנות, יושרה, וכבוד הדדי. חזון החברה הינו שכל נושאי המשרה, עובדי החברה ויועציה יפעלו באופן הוגן ואתי, בתום לב, אחריות, זהירות ומומחיות בעת ביצוע פעולות בשם החברה.

גיבוש הקוד אתי למסמך עקרונות אחד ואחיד, מהווה מתן תוקף מחייב לערכים אלה בקרב עובדי החברה ומתווה את הדרך הערכית בה החברה פועלת בעסקיה מול גורמים שונים. החברה שואפת לקיים תרבות עסקית נאותה של עובדיה, מנהליה ונושאי המשרה בה במסגרת מילוי תפקידם בחברה וליישם את ערכי הליבה של החברה כחלק אינטגרלי עם פעילותה העסקית.

החברה הינה חברה מובילה בתחומה אשר שמה בראש סדרי העדיפויות שלה רמה גבוהה של מקצועיות, מצוינות ושירותיות וזאת על מנת להעניק ללקוחותיה מוצרים ושירותים ברמה הגבוהה ביותר תוך שמירה על עקרונותיה הערכיים.

לחברה מסמכי מדיניות ונהלים נוספים המשלימים את הקוד האתי ואשר בחובותיו של כל אחד מעובדי החברה ויועציה לקרוא אותם וליישמם במסגרת תפקידו בחברה.

 1. קיום הוראות הדין

​עובדי החברה ויועציה מחויבים לקיים את כל הדינים החלים עליהם ו/או על החברה ולהימנע מכל פעילות בלתי חוקית ואין בכללי הקוד האתי כדי לגרוע או להקל מהוראות הדין והתקנות אלא רק להוסיף על מחויבות עובדי ונושאי המשרה בחברה לעמוד בכל הוראות הדין. על כל העובדים, היועצים ונושאי המשרה בחברה לדעת ולהפנים כי כל פעילות בלתי חוקית בקשר לחברה, עלולה לעיתים להטיל אחריות גם על החברה עצמה ו/או על עובדים אחרים בה, בעבר בהווה ובעתיד.

 1. מניעת ניגוד עניינים

​עובדי החברה יקבלו החלטות לטובת האינטרסים של החברה, וימנעו ממצבים בהם הם עשויים להימצא בניגוד עניינים. ניגוד עניינים הינו העמדת אינטרסים אישיים של העובד או קרובו (לרבות אינטרסים חברתיים וכלכליים) על פני האינטרסים של החברה .עובדי החברה מחוייבים להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידם בחברה לבין עניינים אישיים שלהם ו/או קרוביהם ו/או של אדם הקשור אליהם, או לבין תפקיד אחר אותו העובדים או קרוביהם או אנשים הקשורים אליהם ממלאים. בנוסף, העובדים ונושאי המשרה בחברה נדרשים להימנע מקשירת קשרים עסקיים פרטיים עם גורמים מסחריים הקשורים בחברה, למעט מקרים של התקשרות פרטית לקבלת שירות לצרכים האישיים.

על כל אחד מעובדי החברה המוסמך להשפיע על או להחליט בנוגע לפעולה או עסקה של החברה, שכתוצאה ממנה הוא או בני משפחתו או מקורבים אחרים שלו ייצאו או עשויים לצאת נשכרים במישרין או בעקיפין, להימנע מהפעלת השפעתו או מקבלת ההחלטה בפעולה או בעסקה כאמור, וכן עליו להעלות את הנושא בפני הממונה עליו, תוך פירוט טובת ההנאה הצפויה לו מאותה פעולה או עסקה. הממונה ינחה את העובד כיצד עליו לפעול, תוך התייעצות עם הגורמים המתאימים בהנהלת החברה ועם המחלקה המשפטית.

 1. אחריות, מעורבות חברתית ושמירה על הסביבה

החברה רואה חשיבות רבה במעורבות חברתית של עובדי החברה במסגרות פנים ארגוניות וחוץ ארגוניות. לשם כך, בחברה קיימות קהילות שונות שמטרתן קידום מטרות פנים ארגוניות ויצירת לכידות בין עובדי החברה. כמו כן ובהתאם לכך, החברה והעובדים פועלים לקידום ערכים חברתיים ותרומה לקהילה בסביבה שבה החברה פועלת, על ידי תרומות כספיות והתנדבויות בארגונים שונים, וזאת בדגש על עמותות אשר שמות להן למטרה לספק תנאי השכלה, מחייה מיטבית, בריאות ובטחון תזונתי מכובדים לכל אדם באשר הוא אדם, מצמצמים פערי השכלה, פערים פיננסים ומקדמים שוויון תעסוקתי ומגדרי, מעודדים חינוך לאהבת הארץ, חינוך לקדמה דיגיטלית ופרויקטים המעודדים הישגיות ומצוינות בתחום הספורט בישראל.

החברה רואה בכך שליחות ומאמינה, כי כל ארגון, אשר מחזיר לקהילה, תורם לשיפור, קידום והעצמת פני החברה הישראלית.

בנוסף, החברה מקפידה לשמור את נושא האחריות החברתית על סדר היום בשגרה, ודואגת להעלות את המודעות בקרב עובדיה לנושאים חברתיים מהותיים כגון אלימות נגד נשים, ימי זיכרון וכדומה. החברה מודעת לכך שנקיטת גישה של אחריות סביבתית עשויה לתרום לסביבה בת-קיימא עבור הדורות הבאים. לכן, כל מנהל ועובד יפעלו ככל הניתן מתוך מודעות סביבתית, תוך שילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת החלטות שונים.

 1. מהימנות ודיוק בדיווחי החברה ותיעוד מסמכים

אברא טכנולוגיות מידע בע"מ הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפיכך, חלות עליה חובות גילוי ודיווח נרחבות בהתאם לדרישות המנויות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שתכליתן לשקף באופן מלא, מדויק, נכון ואמין את מצבה העדכני של החברה.

חובות החברה לדיווח אמין ומדוייק כולל מסירת מידע לציבור בכלל ולרשויות החוק בפרט, בין היתר, אודות התחייבויותיה, הכנסותיה והוצאותיה של החברה. על החברה חלה החובה לוודא כי דיווחיה והדוחות אותם מפרסמת הינם מדויקים, מלאים ונאותים. כמו כן, חל איסור על קיומו של מצג כוזב ו/או מטעה בדוחות, והפרת איסור זה אף עלולה להביא לידי עמידה לדין פלילי. לפיכך, על כל עובדי החברה ונושאי המשרה בה להקפיד על דיווח אמין, מדויק ומלא בכל הקשור לפעילותם, ולהביא לידיעת הממונים כל מידע הידוע לו אשר משפיע או עלול להשפיע על הדיווחים הציבוריים בהם חבה החברה. על העובדים להקפיד כי הדיווח בין אם הוא כלכלי, חברתי או סביבתי, יהא מדויק ומסודר, וישקף נאמנה את הנעשה בתוך החברה. ככלל, לא קיימת רשימה סגורה של מקרים בהם יש להגיש דיווח מיידי אודות אירועים או מידע כאמור לרשות לניירות ערך ועל כן יש לבחון כל מקרה לגופו, להפעיל שיקול דעת ובכל מקרה של ספק, על העובד להתייעץ עם הממונה עליו ו/או עם הממונה על האכיפה הפנימית בחברה. באופן כללי ניתן לומר שאירוע הדורש דיווח מיידי הינו אירוע בעל מידע חשוב הקשור לחברה אשר משקיע סביר ייחס לו חשיבות לצורך קבלת החלטה בדבר השקעתו בניירות ערך של החברה.

כמו כן, יש לנהל בקפידה תיעוד בספריה ורשומותיה של החברה אודות עסקאותיה ולשמור ברשות החברה את המסמכים אשר מתעדים ומפרטים את כלל המידע הנדרש לשם בדיקה וביקורת חשבונאית.

 1. אמון ואמינות

לחברה מחויבות לפעול באמינות עם הגורמים העסקיים איתם היא מקיימת יחסים מסחריים, לרבות בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיה והן עם עובדיה וכלל הציבור. לפיכך, עובדי החברה ימנעו ממעשים שיש בהם הטעיה או מרמה ויפעלו בהתאם לכל ההתחייבויות ההסכמיות, העסקיות והאתיות בהן התחייבה החברה, וכן יפעלו לקיים מערכת יחסים המושתתת על אמון עם עמיתיהם בחברה ומחוצה לה. עובדי החברה אינם מוסמכים ליטול התחייבויות בשם החברה, בעל פה או בכתב, או למסור הצהרות בשמה, למעט עובדים מסוימים להם ניתנו הרשאות וזכויות חתימה מסוימות על ידי דירקטוריון החברה.

 1. תחרות הוגנת, איסור לנצל הזדמנויות עסקיות של החברה ואיסור תחרות

​ עובדי החברה נדרשים להגינות בכל הקשור להתנהלותם מול המתחרים של החברה. המידע העסקי הנדרש לפעילות החברה יגיע לידי עובדי החברה אך ורק באמצעים חוקיים. כמו כן, אין להציג למתחרי החברה מצג מטעה של עובדות, לעשות שימוש לרעה במידע סודי וכדומה. עובדי החברה יימנעו מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה, ויימנעו מניצול אפשרות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לטובתם או לטובת בני משפחתם או מקורבים אחרים שלהם, במישרין או בעקיפין. עובדי החברה יימנעו מלעשות שימוש במעמדם בחברה ובקשרים עסקיים עם נותני שירותים שונים הקשורים לחברה, לצורך קידום עניינים אישיים שלהם, או של קרוביהם, ויימנעו מלעשות שימוש בשם החברה או במעמדם בחברה לצורך כלשהו, אלא אם קיבלו אישור מפורש של החברה לכך. העובדים יפעלו במסגרת קשרים אלו ללא משוא פנים ותוך הקפדה על העמדת טובת החברה על פני שיקולים של תועלת אישית.

 1. מניעת שוחד ושחיתות ואיסור לקבל ולתת טובות הנאה

​ שוחד ושחיתות, בנוסף להיותם בלתי חוקיים, עלולים לגרום נזק לעסקי החברה והינם מנוגדים לעקרונות הליבה של החברה. החברה מחויבת לנהל את עסקיה בהתאם לעקרונות מחמירים של אתיקה, מניעת שחיתות ושל אי מתן שוחד. החברה נוקטת במדיניות של "אפס סובלנות" כלפי כל עובד שידו נגועה בשחיתות, ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מי מעובדיה אשר יפעל בניגוד לעקרונות אלו.

בהתאם, עובדי החברה ו/או הפועלים בשמה מנועים ממתן שוחד ו/או הבטחה של דבר מה בעל ערך, בכוונה להשיג יתרון עסקי או יתרון אחר, ונאסר עליהם לתת הטבות הנאה כלשהן לכל גורם שהוא, לרבות ללקוחותיה הפרטיים וללקוחותיה שהינם עובדי ציבור, באופן ישיר או עקיף, על מנת לקדם עסקאות, זכיה במכרזים או על מנת להשיג כל יתרון אחר. בכל פעילות עם לקוחות או גורמים עסקיים אחרים, עובדי החברה מחויבים להיות ערניים לכל התנהגות שעשויה להצביע על הפרה אפשרית של ההוראות למניעת שוחד ושחיתות ולדווח באופן מידי לממונה על הקוד האתי או לממונה על האכיפה המנהלית בחברה.

במידה והחברה תחליט על הענקת מתנות סימליות (בד"כ לרגל אירועים/חגים וכיו"ב), יינתנו אלה רק על ידי עובדים המורשים לכך, אשר יקפידו על קיום נוהלי החברה והוראות הדין בקשר לכך. קידום מכירות הינו נושא עדין ורגיש, והחברה תראה בחומרה כל סטייה מהקוד האתי בקשר לכך.

כמו כן, עובדי החברה לא יקבלו טובות הנאה לרבות כסף, שווה כסף, שירות או כל טובת הנאה אחרת ו/או מתנות מגורמים עסקיים עימם קשורה החברה, למעט מתנות עסקיות סמליות מקובלות בעלות ערך כספי נמוך, הניתנות לסיווג כיחסי ציבור ו/או קידום מכירות, כגון מתנות במסגרת תכניות תמרוץ שהופעלו על ידי ספקי החברה ואשר ניתן ביחס אליהן אישור מנכ"ל כמקובל בחברה. יש להימנע מקבלת מתנה, טובת הנאה או גמול החורגים מעבר למתנות סמליות אלה, זאת כדי שלא תיווצר, אפילו בהיסח הדעת, מחויבות כלשהי של העובד כלפי נותן המתנה.

 1. גיוון תעסוקתי ושוויון הזדמנויות בעבודה

​לחברה מחויבות איתנה למתן הזדמנות שווה בכל היבטי התעסוקה, וכן איסור מוחלט של כל אפליה או הטרדה מכל סוג שהוא. החברה ומנהליה נמנעים מאפליה מכל סוג שהוא בתהליכי הבחירה, ההכשרה והקידום של עובדי החברה וכן של דורשי עבודה. החברת מייצרת שוויון הזדמנויות לכל אחד ואחת ללא התייחסות למאפיינים כגון דת, גזע, מין, מגדר, גיל, נטייה וכדומה, ומבססת את ההחלטות הקשורות להיבטי העסקה על הצרכים העסקיים של החברה, כישורי תפקיד, יכולות ותחום ההתמחות של העובדים.

​החברה חרטה על דגלה לפעול למען שילובם של עובדים עם מוגבלות ודוגלת ביחס שוויוני, מכבד ושאינו מפלה. על מנת לאפשר סביבת עבודה מותאמת לעובדים עם מוגבלות בהתאם לצורכיהם, ובמטרה לדאוג לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות, מונתה בארגון אחראית לתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות, כפי שמחייב צו ההרחבה שנחתם במשק.

 1. יחס הוגן ומניעת הטרדה מינית והתעמרות

החברה פועלת ליצירת סביבת עבודה נטולת איומים, עוינות או התנהגות פוגענית כלשהי, ודורשת מעובדיה להשתתף במאמץ הזה ולהימנע מכל סוג של התנהגות בלתי הולמת, הטרדה )מילולית, פיזית או מינית) או התעמרות. החברה נוקטת ותמשיך לנקוט בגישה של אפס סובלנות כלפי כל מי שינהג או ישתף פעולה עם התנהגות שכזו. בהתאם, החברה מתנהלת בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998. כל עובדי החברה מחויבים לפעול על פי תקנון הטרדה מינית אשר אומץ על ידי החברה.

עובדי החברה ומנהליה נדרשים להימנע לחלוטין ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ובכלל זה, מחויבים להימנע מכל פעולה פיזית או מילולית הכוללת בין היתר, התבטאויות, רמיזות, הערות מיניות, בדיחות פוגעניות, הצגת חומרים מיניים ו/או שליחת הודעות דואר אלקטרוני בעלי תוכן מיני אשר יוצרת סביבת עבודה פוגענית, עוינת או מאיימת  החברה עושה כל שביכולתה כדי למנוע מעשים כאמור וליצור סביבת עבודה בלא הטרדה מינית והתנכלות.

החברה מעודדת את עובדיה לדווח מיד על כל התנהגות פוגענית, מאיימת או אלימה, בין אם מילולית ובין אם פיזית לאחראית למניעת הטרדה מינית בחברה, מנהלת משאבי האנוש של החברה, הגב' קרן תירוש וניתן לפנות אליה בפניה ישירה באמצעות המייל: ktirosh@abra-it.com

 1. סודיות

​החברה עושה מאמצים גדולים על מנת לשמור על פרטיות וסודיות המידע בחברה, בהתאם להנחיות מקומיות ובינלאומיות. על עובדי החברה מוטלת חובת ההגנה והשמירה על סודיות המידע העסקי והמסחרי של החברה, לרבות של שותפיה, לקוחותיה, ספקיה ועובדיה, תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת חשיפתם לאחרים, הן בתוך החברה והן מחוצה לה. למען הבהירות, הסודות העסקיים כוללים, בין השאר, מידע על לקוחות וגורמים שונים עמם החברה בקשרים, מסמכי החברה, תוכניות עסקיות ואסטרטגיות.

במסגרת מתן שירותים אצל לקוחות החברה, העובדים נחשפים למידע מגוון של הלקוח ולכן אל לעובד לשתף מידע אליו נחשף במסגרת עבודתו, לרבות לא בציבור, לא לעובדים ו/או יועצים אחרים של הלקוח (למעט באישור הלקוח) ולא בתוך החברה. עובד החברה, הנחשף לתהליכים פנים ארגוניים אצל הלקוח כמו גם לקשיים ולאתגרים אצלו, מחויב לנאמנות מלאה ועבודה בהתאם לנהלי הלקוח. במקרה בו טובת הלקוח, אינה עולה בקנה אחד עם טובת החברה, יציג העובד את הנושא לידיעת הממונה עליו, ובמידה והדבר נדרש גם לממונה על הקוד האתי.

בנוסף, על העובדים להקפיד שלא לפרסם או לתת מידע כלשהו אודות החברה לגורמי תקשורת כלשהם, לא להתבטא ביחס אליה, למוצריה, מתחריה או לקוחותיה בכל אופן שהוא, לרבות ברשתות החברתיות; כל מגע עם אמצעי תקשורת בנושאים הקשורים בחברה יוסדר דרך יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה או מי שימונה מטעמם, כל זאת גם לאחר עזיבתם את החברה. ככל שקיימת חובה לגלות את המידע מכוח חוק, עובדי החברה נדרשים לפנות לממונה עליהם לשם קבלת הנחיות נוספות, ובמידת הצורך ולאחר קבלת אישור הממונה, לגלות את המידע לגורם המוסמך לפי החוק, תוך שמירת סודיות לגבי אותו חלק המידע עליו לא חלה חובת גילוי. על כל אירוע או חשד לפגיעה באבטחת המידע, יש לדווח למחלקת ה-IT בחברה, לממונה על האכיפה המנהלית בחברה וליועצת המשפטית בחברה.

 1. שימוש ושמירה על נכסי החברה

​עובדי החברה ונושאי המשרה מחויבים להתנהגות ראויה ומכבדת כלפי ההון האנושי בחברה ומחוצה לה ולשמירה על נכסי החברה, לרבות סודות מסחריים, קניין רוחני, תכניות עסקיות, תכניות שיווק, בסיסי נתונים וכדומה, ולהבטיח את השימוש הנאות בהם אך ורק למטרות להן יועדו הנכסים. יש להימנע מלעשות בנכסי הקבוצה שימוש לצרכים פרטיים, למעט אם הדבר הותר במפורש בהסכם העסקה של העובד או בנהלי החברה (למשל, שימוש בכלי רכב או בטלפון נייד גם למטרות פרטיות, ככל ששימוש פרטי שכזה הותר כאמור). עובדי החברה ונושאי המשרה בה ישמרו על הרכוש שבאחריותם בתנאים הולמים, וינהגו בו בזהירות המתאימה, בחסכנות וביעילות. בכל מקרה, מחוייבים העובדים לעשות בנכסים אלה שימוש נאות.

 1. עסקאות בניירות ערך של החברה תוך שימוש במידע פנים

​ ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה. במסגרת המסחר ההוגן המתקיים בבורסה מתוקנת, המידע היחיד הקיים בידי הציבור הוא זה שנמסר, על פי חוק, על ידי החברה.

על פי חוק ניירות ערך, חל איסור מוחלט על העובדים לסחור בניירות ערך של החברה (כגון קניה או מכירה), בנכס השקעה (נייר ערך, או נכס ממשי), ולהימנע מעשיית שימוש באופן ישיר ו/או עקיף תוך כדי ניצול מידע פנים, או העברת המידע לצד שלישי. פעילות בניגוד לחוק זה ולסעיף זה מהווים עבירה פלילית.

מתוקף תפקידם בחברה חלק מעובדי החברה עלולים להיחשף למידע, לפני הציבור, על אירועים שונים המתרחשים בחברה ושטרם הגיע המועד החוקי לפרסמם. על כל עובד החשוף לנתונים אלה או שהגיע אליו מידע פנימי על כך – חל איסור מוחלט לסחור בניירות הערך של החברה, או להעביר את המידע לגורם שלישי כלשהו, כל עוד לא פורסמו הנתונים לציבור. "מידע פנים" משמעו מידע שטרם פורסם בציבור, כגון: הצעות לרכישה, מינויים או התפטרויות של נושאי משרה בקבוצה, פרטים פיננסים, פרויקט או מוצר חדש משמעותי, נתוני התפתחות הקבוצה ועסקיה ושינויים או התפתחויות צפויות לרבות שיתופי פעולה מהותיים.

במסגרת תכנית האכיפה הפנימית בניירות ערך, החברה אימצה נוהל איסור שימוש במידע פנים, אשר כל העובדים נדרשים להכיר ולפעול על פיו.

 1. סביבת עבודה ורווחת העובדים

על עובדי החברה ומנהליה לפעול יחד ולחוד על מנת לסייע לקבוצה לשמור על סביבת עבודה מיטיבה. במסגרת זו, החברה דואגת ומתייחסת במלוא הרצינות לנושא הבטיחות והבריאות שלנו כעובדיה ושל הציבור הרחב בכל פעילויותיה. עובדי החברה ונושאי המשרה בה  אחראים לשמור על סביבת עבודה בטוחה, מוגנת ובריאה ולפיכך נדרשים לשמור על כללי הבטיחות בעבודה בהתאם למדיניות החברה ונהליה בענייני בטיחות ומצבי חירום, ונדרשים לדווח על כל פגיעה או תאונה בעבודה ללא דיחוי.

החברה משקיעה משאבים בהקמת סביבה משרדית ראויה ומעצימה למען עובדיה, על מנת לייצר אווירה טובה וסביבה מגובשת חברתית. באחריות הקבוצה להקשיב, לייעץ וללוות את עובדיה בהתפתחותם האישית והמקצועית וכן להתייחס ולתמוך בכל אירוע חיים משמעותי, בעיה אישית או צורך שעולה, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. בהתאם לכך, מנהליה של החברה יהיו קשובים, אמפתיים, ותמיד עם דלת פתוחה לעובד הזקוק לכך. החברה דואגת לעובדיה ועוזרת להם ככל שניתן, במהלך כל תקופת עבודתם בחברה ואף לאחריה; החל משלב המועמדות לתפקיד, תוך תקופת העבודה עצמה, וכלה בסיומה וביציאת העובד לדרך חדשה.

על מנת לשמור על סביבת עבודה נעימה ובטוחה לכל ולהגן על כבוד עובדי החברה, עובדי החברה ומנהליה נדרשים שלא לנצל את מעמדם לרעה ולא לפגוע בכפופים להם ולהימנע לחלוטין מבקשה או ציפייה לקבלת טובת הנאה אישית כלשהי מהכפופים להם או בעמיתיהם, בין אם מדובר בטובת הנאה פיזית, ממונית או כל טובת הנאה אחרת לרבות על ידי ניצול או הטרדה מינית כמשמעותם בחוק. כמו כן, החברה רואה את כבוד האדם כערך עליון ולפיכך שמה דגש שעובדי החברה ונושאי המשרה בה ישמרו על כבוד לאנושיות, לרצונות, לחופש הבחירה ולחופש הפעולה של כל אדם אחר. לכבד אדם אחר משמעו לכבד גם את ערכיו ואת אמונותיו. פגיעה בכבוד האדם היא התנהגות הפוגעת באדם ובתחושת הערך העצמי שלו; זו התנהגות המשפילה ומבזה ו/או התנהגות הפוגעת בצנעת הפרט שלו. יובהר כי פגיעה בכבודו של אדם כאמור הינה אסורה.

יודגש, כי על העובדים למלא אחר הוראות העבודה של הממונים עליהם, הן בהקשר של התנהגות, הן בהקשר של שיטות עבודה והן בהקשר של סדרי עדיפויות בעבודה. מנהלים יימנעו מלתת הוראות לעובדים שאינם בכפיפות ישירה אליהם, ויפנו בקשות המיוחסות לעובדים שאינם תחת כפיפותם דרך המנהל האחראי עליהם.

 1. הימנעות מפעילות פוליטית

החברה מקפידה על זכותם של עובדיה להחזיק בדעה פוליטית לפי השקפת עולמם האישית. עם זאת, החברה תקפיד על שמירת מקום עבודה נקי מהיבטים פוליטיים ומפלגתיים. עובדי החברה ימנעו מכל סוג של עיסוק בפוליטיקה במסגרת הארגון ובשעות העבודה, וכן מהשתתפות או תמיכה פומבית בפעילות ציבורית בעלת אופי פוליטי ו/או דתי בשם החברה, תוך אזכור שמה, או תוך שימוש במתקנים או רכוש הנושאים את שמה או סמלה (לוגו). כמו כן, עובדי החברה ימנעו משימוש במשאביה לצורך קידום מועמד זה או אחר, והן במסגרת קידום מעורבות עובדים בבחירות אזוריות, ארציות וכיו"ב. בנוסף, על העובדים חל איסור לפנות לגורמים כלשהם בחברה בבקשה לתרום למועמד, מפלגה או למי שמכהן במשרה ממלכתית כלשהי.

 1. רשתות חברתיות

החברה מקפידה לשמור על ייצוג מכובד בהתנהלותה בכתב ובעל פה, לרבות ברשתות החברתיות, וכן דוגלת באיזון נכון בין החיים הפרטיים והמקצועיים, לרבות  איזון בין הבית לעבודה. על כן, כאשר עובד או עובדת מעלים תגובה או פוסט לרשתות החברתיות, גם אם בעניין פרטי, הם מזוהים עם החברה ועל כן מצופה מהם לנהוג באחריות ובשיקול דעת. כמו כן, על עובדי החברה חל איסור לפתוח דף במדיה החברתית הקשור בקבוצה או בפעילותה. במידה ומזוהה מידע המופיע במדיה החברתית ועלול לגרום לנזק לחברה, יש להפנות את העניין למנהלים הממונים עליו או לממונה על הקוד האתי (כהגדרתו להלן), ולהשאיר את הטיפול בו להם.

 1. יישום הקוד האתי והיוועצות עם הגורמים רלוונטיים בחברה

​עם אימוץ הקוד האתי בחברה מהווים כללי הקוד חלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה של כל עובד בחברה. לשם כך, הנהלת החברה קבעה כי הממונה על הפעלת ויישום הקוד האתי בחברה תהיה הגב' קרן תירוש, מנהלת משאבי האנוש בחברה (להלן: "הממונה על הקוד האתי"). הממונה על הקוד האתי עומדת לרשות אנשי החברה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי. החברה שואפת לשקיפות פנימית מקסימלית ולכן  על כל עובד או נושא משרה בקבוצה להיוועץ עם הממונים עליו או עם גורם מקצועי אחר בקבוצה הנוגע לעניין, כאשר יש לו ספק בדבר דרך הפעולה הראויה שעליו ללכת בה במסגרת מילוי תפקידו בחברה.

 1. הפרת כללי הקוד האתי

הקוד האתי מהווה חלק בלתי נפרד מכללי המשמעת והעסקה של העובדים בחברה. הפרה של הוראות הקוד האתי תהווה הפרת משמעת. כמו כן, הפרה של הוראות הקוד האתי עלולה להביא להפסקת העסקתו של העובד בחברה וכל חשד סביר של אירוע בעל סממנים פליליים יופנה לבחינה של רשויות החוק המתאימות. בסמכות מנכ"ל החברה או מי שמנכ"ל החברה מינה לכך, לאשר סטייה מהוראה מהוראות הקוד האתי במקרים שימצאו לנכון.

 1. דיווח על הפרת הוראות

​קוד האתי זה מכיל נושאים אתיים והמשפטיים נפוצים אך אינו חולש על כלל הנושאים ומהווה נדבך נוסף לערכים האישיים של כל אחד מעובדי החברה. העובדים ונושאי המשרה בחברה ידווחו לממונה על הקוד האתי, או למנכ"ל החברה במידה ונסיבות העניין מצדיקות זאת, אם קיים לדעתם חשש להפרת הוראות כל דין או הוראות הקוד האתי על ידי מי מעובדי החברה או נושאי המשרה בה, לרבות כל עניין הכרוך בחובה לשמירה על טוהר המידות ו/או בתרמית בה מעורב עובד או נושא משרה אחר בחברה, בין אם התרמית מהותית ובין אם לא, בכל תחום שהוא. החברה מצפה כי כל עובד אשר סבור כי אדם כלשהו מבקש ממנו לנהוג באופן בלתי חוקי, מוסרי או אתי, או אם יש לו חשד כלשהו כי עובד אחר נוהג כך, ידווח על כך באופן מיידי בהתאם לנוהל הדיווח המפורט בקוד האתי. עמדת החברה היא כי אי דיווח על התנהגות פסולה כאמור מהווה הפרה של הקוד האתי.

החברה מצפה מהעובדים לשתף פעולה בחקירות פנימיות לגבי התנהגות בלתי הולמת, ותנקוט בצעדי ענישה העומדים לרשותה בקשר עם הפרות הקוד האתי. כמו כן, החברה תטפל בדיווחים כאמור בחשאיות המרבית, תוך הגנה על העובד/נושא המשרה המדווח מכל התנכלות או פגיעה, כנדרש על פי חוק. מאידך יובהר, כי במידה והמדווח נתן דיווח כוזב ביודעין (למשל, מתוך מטרה לפגוע בעובד אחר), הוא יהיה כפוף לסנקציות משמעתיות חמורות מצד החברה. יודגש כי עובד שדיווח בתום לב על מה שנראה לו כהפרה של הקוד האתי, אף אם יתברר מאוחר יותר כי לא היתה הפרה, לא יישא בתוצאות שליליות.

 1. פניות, דיווחים והגשת תלונות

​ הקוד האתי נועד לספק הכוונה כללית לגבי הדרך הראויה והנכונה בה יש לנקוט, אך הוא אינו יכול לספק מענה לכל דילמה אתית שעוללה להתעורר במסגרת העבודה ועסקיה של החברה. הנהלת החברה קבעה כי הממונה על הקוד האתי בחברה הינו הגורם עימו ניתן להיוועץ בכל הנושאים האתיים העולים במהלך העבודה בחברה.  הממונה על הקוד האתי עומד לרשות אנשי החברה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי. כל פנייה בקשר עם הקוד האתי ויישומו והגשת דיווחים או תלונות בדבר הפרות חוק או הקוד האתי, בכל צורה שהיא, ניתן להגיש למנהל הישיר של האדם המדווח או לממונה על האכיפה המנהלית בחברה או לממונה על הקוד האתי, באמצעים הבאים:

הממונה על הקוד האתי הגב' קרן תירוש ktirosh@abra-it.com

הממונה על האכיפה הפנימית בחברה: מר נעם זיו noam@abra-it.com

מתוך הבנת הצורך לאפשר אנונימיות במצבים מסוימים, החברה מאפשרת לעובדים הגשת פניות ודיווחים אנונימיים, באמצעות הלינק כאן.